Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, afkomstig van c.q. gesloten met R. van Steenbergen Sierbeton B.V. (verder: “Steenbergen Sierbeton”).
1.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk voor zover die afwijking door Steenbergen Sierbeton schriftelijk is geaccepteerd.
1.3. De algemene voorwaarden van Steenbergen Sierbeton zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.
1.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Een nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk vervangen door een geldige bepaling, die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling.
1.5. Tenzij anders aangegeven, wordt onder “schriftelijk” tevens “per email” verstaan.
1.6. De offerte, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden op de voor Steenbergen Sierbeton meest gunstige wijze uitgelegd.

2. Aanbiedingen en offertes
2.1. De door Steenbergen Sierbeton gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding door de wederpartij bedraagt 14 dagen na de datum van de offerte.
2.2. De door Steenbergen Sierbeton gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
2.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Steenbergen Sierbeton daaraan niet gebonden, tenzij Steenbergen Sierbeton anders aangeeft.
2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Steenbergen Sierbeton niet tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5. Opdrachten en orders en geaccepteerde offertes zijn voor Steenbergen Sierbeton eerst bindend wanneer zij vervolgens door Steenbergen Sierbeton zijn aanvaard.

3. Inschakelen derden
Steenbergen Sierbeton heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van wederpartij, te laten verrichten door namens haar in te schakelen derden. Alleen indien dit leidt tot extra kosten zal Steenbergen Sierbeton daarover vooraf in overleg treden met wederpartij en daarover nadere afspraken maken.

4. Levering
4.1. De levering van de goederen door Steenbergen Sierbeton vindt plaats op het adres van de wederpartij op de tussen partijen overeengekomen dag, vermeld op de factuur tenzij partijen uitdrukkelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen, welke plaats van aflevering alsdan staat vermeld op de factuur.
4.2. Eventuele in de overeenkomst of anderszins genoemde of te noemen termijnen, gelden slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van dergelijke termijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Steenbergen Sierbeton op en mitsdien ook geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
4.3. Steenbergen Sierbeton is niet gehouden om in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.4. De door of namens Steenbergen Sierbeton afgegeven goederen worden geacht te zijn ontvangen in goede staat, tenzij uit het ontvangstbewijs of een vrachtbrief anders blijkt.
4.5. Indien de wederpartij niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen bewaart Steenbergen Sierbeton de goederen, indien en voor zover mogelijk, tot op het moment dat de prestatie alsnog verricht kan worden en ten hoogste één maand. De wederpartij zal alle schade als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen verrichten of leveren van de prestatie aan Steenbergen Sierbeton vergoeden, onverminderd het recht van de Steenbergen Sierbeton om de overeenkomst wegens wanprestatie door de wederpartij te ontbinden.
4.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 3b, is de wederpartij gehouden Steenbergen Sierbeton de kosten van bewaring en transport te vergoeden.
4.7. De eigendom van en het risico voor de goederen gaat op de wederpartij over bij de aflevering. Neemt de wederpartij de goederen niet of niet tijdig in ontvangst, dan zijn de goederen voor risico van de wederpartij vanaf het moment dat de wederpartij de goederen in ontvangst had behoren te nemen.

5. Diensten
5.1. Steenbergen Sierbeton garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk in de overeenkomst anders bedongen. De op Steenbergen Sierbeton rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis, tenzij partijen vooraf in de overeenkomst een concreet resultaat zijn overeengekomen.
5.2. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Steenbergen Sierbeton aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Steenbergen Sierbeton worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Steenbergen Sierbeton zijn verstrekt, heeft Steenbergen Sierbeton het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
5.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst (periodiek) in fasen zal worden uitgevoerd kan Steenbergen Sierbeton de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4. Indien door Steenbergen Sierbeton of door Steenbergen Sierbeton ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.5. Wederpartij vrijwaart Steenbergen Sierbeton voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is.
5.6. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. indien en zodra de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
b. indien en zodra het werk door de wederpartij in gebruik wordt genomen. Neemt de wederpartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. indien en zodra Steenbergen Sierbeton schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. als de wederpartij het werk niet goedkeurt wegens kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
5.7. Indien de wederpartij het werk niet goedkeurt dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Steenbergen Sierbeton. De wederpartij dient Steenbergen Sierbeton in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

6. Reclame
6.1. De wederpartij is gehouden onverwijld na levering te (doen) onderzoeken of Steenbergen Sierbeton de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts verplicht om Steenbergen Sierbeton er terstond schriftelijk middels aangetekende brief van in kennis te stellen zodra het tegendeel blijkt, bij gebreke waarvan de nakoming geldt als deugdelijk.
6.2. Ingebruikname of verwerking van (een deel van) het geleverde, zulks in de meest brede zin van het woord, geldt als vermoeden dat de nakoming zijdens Steenbergen Sierbeton deugdelijk heeft plaatsgevonden.
6.3. Het recht op reclame vervalt in ieder geval binnen acht dagen nadat de goederen aan de wederpartij zijn geleverd. Indien de koop een consumentenkoop als bedoeld in art. 7:5 BW betreft, geldt dat reclames binnen twee maanden na ontdekking moeten geschieden.
6.4. Indien de geleverde goederen zijn verwerkt wordt de wederpartij geacht de goederen zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

7. Prijs en Betaling
7.1. De prijs bestaat uit de koopprijs van de goederen en de kosten van verpakking en vervoer binnen Nederland. De prijs is exclusief de omzetbelasting.
7.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling van de koopprijs contant en zonder korting of verrekening bij aflevering van de goederen plaats. Indien partijen betaling achteraf overeenkomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien wederpartij in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
7.3. wederpartij dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Steenbergen Sierbeton binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Steenbergen Sierbeton, bij gebreke waarvan wederpartij geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.4. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
7.5. Indien er gerede twijfel bij Steenbergen Sierbeton bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij is Steenbergen Sierbeton bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
7.6. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van renten en kosten en vervolgens telkens ter voldoening van de oudste factuur.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Indien partijen betaling achteraf zijn overeengekomen of indien een betalingsregeling wordt getroffen inhoudende gehele of gedeeltelijke betaling na levering van de goederen, blijven alle door Steenbergen Sierbeton geleverde zaken eigendom van Steenbergen Sierbeton, totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Steenbergen Sierbeton gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen.
8.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Steenbergen Sierbeton zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. Voor het geval dat Steenbergen Sierbeton de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de loper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Steenbergen Sierbeton of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Steenbergen Sierbeton zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9. Garantie
9.1. Steenbergen Sierbeton garandeert dat de geleverde goederen op het moment van overgang van het risico van verlies aan wederpartij, voldoen aan de specificaties zoals verschaft door Steenbergen Sierbeton.
9.2. Behoudens het eerste lid en/of een eventuele fabrieksgarantie wordt voor geleverde goederen verder geen garantie gegeven. Steenbergen Sierbeton verschaft derhalve ook geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de geleverde goederen, ook niet ten aanzien van afdoende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
9.3. Garantiebepalingen zijn slechts van toepassing bij aan de bestemming van de geleverde goederen corresponderend gebruik, overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van Steenbergen Sierbeton en/of de fabrikant en in ieder geval tot maximaal één jaar na levering.

10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht is Steenbergen Sierbeton gerechtigd de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
10.2. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden of indien reeds aanstonds duidelijk is dat dit zo zal zijn, heeft Steenbergen
Sierbeton het recht de overeenkomst voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade aan de wederpartij.
10.3. Zowel in het geval van het eerste lid als in het tweede lid is Steenbergen Sierbeton, als zij van dit recht gebruik maakt, verplicht onverwijld de wederpartij daarvan in kennis te stellen.
10.4. In ieder geval wordt als overmacht beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, piraterij, hacking of een andere vorm van netwerk- of computercriminaliteit, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, belemmeringen in het verkeer, vervoersproblemen, storingen in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid of onbeschikbaarheid van werknemers of derden die betrokken zijn bij de (uitvoering van de) overeenkomst, storingen in hardware, software, computer- of telecommunicatienetwerken, storingen in of vertraging van de levering van goederen of diensten van toeleveranciers en/of derden die betrokken zijn bij de (uitvoering van de) overeenkomst, overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Steenbergen Sierbeton.

11. Ontbinding
11.1. Steenbergen Sierbeton is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Steenbergen Sierbeton ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
- aan de wederpartij voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de wederpartij in de wettelijke of vrijwillige schuldsanering komt, het faillissement van wederpartij is aangevraagd, de onderneming van wederpartij wordt beëindigd of samengevoegd met een andere onderneming.
11.2. Voorts is Steenbergen Sierbeton bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Steenbergen Sierbeton op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Steenbergen Sierbeton de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4. Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, is Steenbergen Sierbeton gerechtigd het werk stil te leggen en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Steenbergen Sierbeton op vergoeding van schade, kosten en rente. Steenbergen Sierbeton behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Iedere aansprakelijkheid van Steenbergen Sierbeton is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Steenbergen Sierbeton worden uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in de eerste zin bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Steenbergen Sierbeton beperkt tot € 2.000,00 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Steenbergen Sierbeton voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Steenbergen Sierbeton of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13. Schade
13.1. Iedere aansprakelijkheid van Steenbergen Sierbeton is beperkt tot het bedrag dat onder de door Steenbergen Sierbeton, dan wel de door wederpartij afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de dekking valt, is iedere aansprakelijkheid van Steenbergen Sierbeton beperkt tot de bedongen prijs of de in rekening gebrachte en betaalde facturen, in de 6 maanden direct voorafgaande aan het schadebrengende feit. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Steenbergen Sierbeton meer dan € 2.500,-. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding zijdens Steenbergen Sierbeton gelden de in dit lid bedoelde maximumbedragen niet.
13.2. Steenbergen Sierbeton is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, dan wel aanvullende schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade van derden, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.3. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Steenbergen Sierbeton verjaart door verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
13.4. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden kan ook door (toe)leveranciers van Steenbergen Sierbeton worden ingeroepen tegen de wederpartij.

14. Rechtskeuze
De overeenkomst, de algemene voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die hiermee verband houden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

15. Forumkeuze
De bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.